<? echo meta(3); ?>

Kryteria wyboru

Do oceny i wyboru wniosków ustalono osiem kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 16 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 8.

 

Kryteria wyboru operacji:

 

1. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie

0 pkt - termin realizacji operacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

 

2. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne.

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

3. Wielkość wsparcia

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których wielkość wsparcie nie przekracza kwoty 12.000 zł.

 

Ocena punktowa:

 

2 pkt – wnioskowana kwota wsparcia operacji nie przekracza 12.000 zł

0 pkt - wnioskowana kwota wsparcia operacji przekracza 12.000 zł.

 

4. Innowacyjność projektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych. Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

 

Ocena punktowa:

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia

 

1 pkt – tak

0 pkt – nie

 

5. Działania adresowanesą do co najmniej dwu grup defaworyzowanych

Opis: Kryterium preferuje operacje, które przewidują działania adresowane do co najmniej dwu grup defaworyzowanych z obszaru LSR wskazanych w Strategii.

 

Ocena punktowa:

 

2 pkt – projekt przewiduje działanie/a adresowane do co najmniej dwu grup defaworyzowanych z obszaru LSR

0 pkt – projekt przewiduje działania do mniej niż 2 grup defaworyzowanych z obszaru LSR

 

6. Liczba osób z grup defaworyzowanych

 

Opis: Kryterium preferuje operacje, które przewidują udział co najmniej 10 osób z grup defaworyzowanych z obszaru LSR zdefiniowanych w Strategii:

 

Ocena punktowa:

 

2 pkt – projekt przewiduje udział co najmniej 10 osób z grup defaworyzowanych z obszaru LSR zdefiniowanych w tym dokumencie

0 pkt – projekt przewiduje udział mniej niż 10 takich osób

 

Uwaga: grupy defaworyzowane zdefiniowane jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których planuje się adresować działania ukierunkowane na ich aktywizację społeczną i kreowanie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej to:

- długotrwale bezrobotni powyżej 12 miesięcy;

- bezrobotni do 30 roku życia;

- bezrobotni powyżej 50 roku życia;

- seniorzy (60+), osoby niepełnosprawne oraz osoby korzystające z pomocy społecznej, które mają ograniczone relacje ze swoim środowiskiem społecznym i nie angażują się w życie lokalne.

 

7. Liczba partnerów społecznych

Opis: Kryterium preferuje operacje, które przewidują działania z większym udziałem partnerów społecznych

 

Ocena punktowa:

 

3 pkt – operacja przewiduje działania z udziałem powyżej 3 organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych (np. kola gospodyń wiejskich) i co najmniej 1 lokalnego twórcy/producenta produktów lokalnych z obszaru LSR ,

2 pkt – operacja przewiduje działania z udziałem powyżej 3 organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych (np. kola gospodyń wiejskich) z obszaru LSR,

1 pkt - operacja przewiduje działania z udziałem 2 lub 3 organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych (np. kola gospodyń wiejskich) z obszaru LSR,

0 pkt - operacja nie przewiduje działania z udziałem organizacji w ilościach wyżej wymienionych.

 

8. Partnerzy społeczni z różnych gmin z obszaru LSR

Opis: Kryterium preferuje operacje, które przewidują działania z udziałem partnerów społecznych z różnych gmin.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – projekt przewiduje działania z udziałem partnerów społecznych (organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich itp.) z powyżej 3 gmin z obszaru LSR

1 pkt – projekt przewiduje działania z udziałem partnerów społecznych (organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich itp.) z od 2 do 3 gmin z obszaru LSR

0 pkt – projekt przewiduje działania z udziałem partnerów społecznych (organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich itp.) z 1 gminy z obszaru LSR.

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:799047

Wizyty z ostatnich 30 dni:8336

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1833

Użytkownicy online:3

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij