<? echo meta(3); ?>

Kryteria wyboru

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono osiem kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 13 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 7.

 

Kryteria wyboru operacji:

 

1. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie:

2 pkt – tak

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

 

2. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne.

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

3. Wielkość wsparcia

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których wielkość wsparcie nie przekracza kwoty 103.000 zł.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – wnioskowana kwota wsparcia operacji nie przekracza 103.000 zł

0 pkt - wnioskowana kwota wsparcia operacji przekracza 103.000 zł.

 

4. Liczba turystów

Opis: Kryterium preferuje operacje, z których efektów będzie korzystać jak najwięcej turystów

 

Ocena punktowa:

1 pkt – Wnioskodawca deklaruje na podstawie racjonalnej i przekonującej kalkulacji, że co najmniej 2 tys. turystów rocznie będzie korzystać z odnowionych atrakcji/obiektów/infratsruktury turystycznej związanej z dziedzictwem lokalnym (wnioskodawca udokumentuje ten wskaźnik w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu operacji),

0 pkt – Wnioskodawca nie przedstawił racjonalnej i przekonującej kalkulacji, że co najmniej 2 tys. turystów rocznie będzie korzystać z odnowionych atrakcji/obiektów/infratsruktury turystycznej związanej z dziedzictwem lokalnym.

 

5. Wkład własny wnioskodawcy

Opis: Kryterium preferuje wnioski, w których wnioskodawcy planują większy wkład własny w budżecie operacji niż wymagane minimum.

 

Ocena punktowa:

2 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż wymagane minimum o więcej niż 5 %

1 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż wymagane minimum o od 2% do 5 %

0 pkt - udział wkładu własnego wynosi wymagane minimum lub jest większe o mniej niż 2 % od wymaganego minimum

 

6. Promocja dziedzictwa lokalnego

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą promować dziedzictwo lokalne z większej części obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – powstała infrastruktura turystyczna promuje dziedzictwo lokalne z więcej niż 5 gmin z obszaru LSR

1 pkt – powstała infrastruktura turystyczna promuje dziedzictwo lokalne z obszaru od 2 do 5 gmin należących do LGD

0 pkt – powstała infrastruktura turystyczna promuje dziedzictwo lokalne z obszaru mniej niż 2 gmin należących do LGD.

 

7. Miejsce realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje realizowane w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców (liczba mieszkańców jest ustalana na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku).

 

Ocena punktowa:

1 pkt - projekt jest realizowany w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców,

0 pkt - projekt jest realizowany w miejscowości zamieszkałej przez 5 tys. mieszkańców i więcej.

 

8. Innowacyjność projektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych. Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych

 

Ocena punktowa:

Operacja zakłada realizację działań innowacyjnych, a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia:

1 pkt - tak

0 pkt - nie

 

W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:799031

Wizyty z ostatnich 30 dni:8338

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1837

Użytkownicy online:1

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij