<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Marka Lokalna Zielony Pierścień

LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Czy masz pomysł na "inteligentną wioskę"?

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” rozważa zabezpieczenie środków finansowych na lata 2022-2023 we wdrażanej aktualnie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na tworzenie koncepcji/strategii „inteligentnych wiosek” (smart villages). Uzależnia to jednak od zainteresowania lokalnych społeczności przygotowaniem takich koncepcji. Dotacje w wysokości 4 tys. zł na przygotowanie koncepcji/strategii „inteligentnych wiosek” mogą być przyznawane w ramach konkursów, w których składane są wnioski o dofinansowanie przez zainteresowane lokalne podmioty.

 

W związku z tym prosimy o wypełnienie ANKIETY, której celem jest zbadanie poziomu zainteresowania wspieraniem rozwoju małych społeczności lokalnych z wykorzystaniem metody Smart Villages. Zobacz przykłady działań tą metodą TUTAJ.

 

Ankietę proszę wypełnić i przesłać mailem w terminie do 15 września 2021 r. na adres: lgd@zielonypierscien.eu  Po tym terminie planujemy zorganizować spotkanie dla zainteresowanych wnioskodawców celem przedstawienia więcej informacji na temat zasad przyznawania wsparcia na opracowanie w/w koncepcji.

 

Informujemy, że LGD w okresie przejściowym tj. w latach 2022-2023 będą mogły realizować projekty grantowe polegające na przygotowaniu swoich społeczności lokalnych do wykorzystania metody Smart Villages w działalności związanej z ich rozwojem. LGD będą miały możliwość przyznania grantów o wartości 4 tys. zł każdy na opracowanie koncepcji rozwoju poszczególnych społeczność lokalnych.

 

Granty są przeznaczone na przygotowanie oddolnych koncepcji rozwoju w skali mikro („koncepcje SV”), na obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 000 mieszkańców (jednej lub kilku miejscowości), mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym przy użyciu technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepszemu wykorzystaniu wiedzy, z korzyścią dla lokalnej społeczności, m.in. na rzecz:

 • poprawy jakości życia,
 • podniesienia jakości usług lokalnych
 • poprawy bezpieczeństwa,
 • poszanowania środowiska i klimatu
 • problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy czy przepaści cyfrowej.

 

Grant na przygotowanie tych koncepcji może być udzielony grantobiorcy z obszaru objętego tą koncepcją, który zrealizuje zadanie w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego obszaru.

 

Koncepcja SV w szczególności ma:

 • być opracowana w sposób partycypacyjny, tj. z aktywnym udziałem mieszkańców obszaru, w tym przeprowadzone zostaną z nimi konsultacje wyników prac partnerstwa;
 • zawierać uproszczoną analizę SWOT objętego nią obszaru;
 • przedstawiać plan włączenia społeczności w późniejszą realizację koncepcji, ze szczególnym uwzględnieniem roli sołtysa w tym procesie;
 • zawierać listę projektów, składających się na jej realizację, obejmujących komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny.
 • nie kolidować z innymi dokumentami strategicznymi dla obszaru, w szczególności z LSR.

 

Przy wyborze grantobiorców zamierzających przygotować koncepcje SV, LGD premiować będzie w szczególności:

 • jakość planowanego procesu przygotowania koncepcji SV z uwzględnieniem partycypacyjnego charakteru (udział lokalnej społeczności oraz rola sołtysa w tym procesie);
 • liczbę partnerów;
 • powiązanie wnioskodawcy z obszarem objętym koncepcją SV;
 • potencjał organizacyjny;
 • obszary zmarginalizowane, w tym jeśli dotyczy, także obszarów po PGR;
 • miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców.

 

Inteligentne wsie należy rozumieć jako społeczności, które nie chcą biernie czekać na nadejście zmian. Na inteligentne wsie składają się ludzie z obszarów wiejskich, którzy podejmują inicjatywę, aby znaleźć praktyczne rozwiązania podstawowych problemów, z jakimi się mierzą, i wykorzystać nowe możliwości.

 

Inteligentne wsie to obszary i społeczności wiejskie, które wykorzystują swoje istniejące mocne strony i zasoby, a także nowe możliwości, aby osiągać wartość dodaną, i w ramach których nowe sieci ulepszane są dzięki cyfrowym technologiom komunikacyjnym, innowacjom i lepszemu wykorzystaniu wiedzy na rzecz mieszkańców.

 

W inteligentnych wsiach kluczowe znaczenie mają ludzie, którzy podejmują inicjatywę w celu znalezienia rozwiązań praktycznych.

 

 „Inteligentny” oznacza korzystający z technologii cyfrowych wtedy, gdy jest to stosowne, a nie ze względu na modę.

 

„Inteligentny” oznacza myślący nie tylko o samej wsi. Niektóre inicjatywy mają miejsce na poziomie wsi, lecz wiele dotyczy okolicznych terenów wiejskich, grup wsi, małych miejscowości i powiązań z miastami.

 

„Inteligentny” oznacza budujący nowe formy współpracy i sojuszy: między rolnikami i pozostałymi podmiotami na obszarach wiejskich; między gminami; między sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim; w ramach podejścia oddolnego i odgórnego.

 

„Inteligentny” oznacza myślący samodzielnie. Nie istnieje standardowy model ani standardowe rozwiązanie w przypadku inteligentnych wsi – kluczowe znaczenie mają społeczności lokalne wykorzystujące miejscowe zasoby, korzystające z najlepszej dostępnej wiedzy i podejmujące inicjatywę.

 

„Inteligentna Wieś” to:

 • społeczność z pomysłem na swoje problemy i swoją przyszłość.
 • wieś wykorzystująca w tym celu możliwości współczesnej technologii i dbająca o planetę Ziemię - wspólną „globalną wioskę”, z losem której związany jest jej los.

 

Miarą „inteligencji wsi” jest stopień zaangażowania i współpracy jej mieszkańców w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:989855

Wizyty z ostatnich 30 dni:16381

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3570

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij