<? echo meta(3); ?>

Opis przedsięwzięcia

 
Przedsięwzięcie 1.2.2: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up) 
 
Przedsięwzięcie jest wpisane w Cel ogólny nr 1 – „Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia” i Cel szczegółowy nr 1.2 – „Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach” Lokalnej Strategii Rozwoju. Na jego realizację zaplanowano w sumie kwotę 3.180.000 zł.
 
Przewiduje się wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. zł na jedną operację polegającą na rozpoczęciu działalności gospodarczej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Poziom pomocy może wynosić do 100%. Wsparcie finansowe zostanie udzielone wnioskodawcom wybranym w wyniku otwartego konkursu.    
 
 
Pomoc na podjęcie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie:
 
- jest pełnoletnią osobą fizyczną i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju,
 
- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
 
- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wsparcie nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 
- nie otrzymał dotychczas pomocy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 

Pomoc jest przyznawana jeżeli operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) dopuszcza wnioski dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej w różnych branżach, które są przewidziane przepisami w zakresie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Preferowane są jednak usługi turystyczne oraz przetwórstwo owoców, warzyw i mięsa bazujące na lokalnych zasobach, za które przyznawane są dodatkowe punkty na etapie oceny wniosków.  

 
Przedsięwzięcie polegające na wspieraniu tworzenia nowych podmiotów gospodarczych odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych zgłaszane podczas prac nad Strategią. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że obszar objęty LSR cechuje niski wskaźnik przedsiębiorczości (71 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców). Jest on zdecydowanie niższy od wskaźnika na poziomie województwa (80) i kraju (107). Dodatkowo obszar charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, które nie przynoszą rolnikom dochodów. Z badania mieszkańców wynika, że bardzo negatywnie (86% respondentów) oceniają oni lokalny rynek pracy i szanse znalezienia pracy na nim, a za jedną z najsłabszych stron obszaru LSR uważają brak pracy dla młodzieży. Lokalny rynek pracy charakteryzuje się silnym trendem wzrostu liczby bezrobotnych. Negatywnym zjawiskiem jest także wysoki odsetek młodych bezrobotnych do 30 roku życia (37%), emigracja młodych ludzi za granicę oraz ponad połowa bezrobotnych pozostająca bez pracy ponad 12 miesięcy.
 
Niniejsze przedsięwzięcie ma poprawić lokalny rynek pracy, zwłaszcza w gminach o niskim poziomie przedsiębiorczości. Efektem ma być uruchomienie 53 nowych firm i utworzenie co najmniej 53 nowych miejsc pracy.   
 
 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:813609

Wizyty z ostatnich 30 dni:11655

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3195

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij