<? echo meta(3); ?>

Kryteria wyboru

Obiekty/atrakcje

(kryteria oceny i wyboru wniosków dotyczące obiektów/atrakcji):

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono sześć kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 11 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 6.

 

1. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie

0 pkt - termin realizacji operacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

 

2. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne.

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

3. Wielkość wsparcia

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których wielkość wsparcie nie przekracza kwoty 13.000 zł.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – wnioskowana kwota wsparcia operacji nie przekracza 13.000 zł

0 pkt - wnioskowana kwota wsparcia operacji przekracza 13.000 zł.

 

4. Promocja cennego dziedzictwa lokalnego z obszaru LSR

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których przewidziano promocję cennego dziedzictwa lokalnego - obiektów wpisanych do rejestru obiektów z obszaru LSR o cennych walorach.

 

Ocena punktowa:

Wnioskowany obiekt/atrakcja:

2 pkt – jest wpisany/a do rejestru obiektów o cennych walorach historycznych, kulturowych lub przyrodniczych (np. rejestru zabytków, gminnego rejestru dóbr kultury, rejestru pomników przyrody itp.)

0 pkt – nie jest wpisany/a do rejestru

 

5. Inicjatywa oddolna

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których przewidziano przygotowanie inicjatywy przez społeczność lokalną.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – Inicjatywa została przygotowana przez lokalną społeczność – wnioskodawca udokumentował przygotowanie takiej inicjatywy przez lokalną społeczność

0 pkt – inicjatywa nie była przygotowana z udziałem lokalnej społeczności

 

6. Innowacyjność projektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych. Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

 

Ocena punktowa:

Operacja zakłada realizację działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia

1 pkt – tak

0 pkt – nie.

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

PUBLIKACJE

(kryteria oceny i wyboru wniosków dotyczących publikacji)

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono sześć kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 16 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 8.

 

1. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 6 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie

0 pkt - termin realizacji operacji jest dłuższy niż 6 miesięcy

 

2. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne.

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

3. Wielkość wsparcia

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których wielkość wsparcie nie przekracza kwoty 13.000 zł.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – wnioskowana kwota wsparcia operacji nie przekracza 13.000 zł

0 pkt - wnioskowana kwota wsparcia operacji przekracza 13.000 zł.

 

4. Liczba opisanych tras turystycznych

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których przewidziano opisanie/prezentację większej liczby tras turystycznych

 

Ocena punktowa:

5 pkt – opisano/zaprezentowano co najmniej 3 trasy turystyczne dotyczące dziedzictwa lokalnego obszaru LSR,

0 pkt – opisano/zaprezentowano mniej niż 3 trasy turystyczne dotyczące dziedzictwa lokalnego obszaru LSR

 

5. Promocja dziedzictwa lokalnego z większego obszaru LSR

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których przewidziano promocję dziedzictwa lokalnego z większego obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

4 pkt – publikacja promuje dziedzictwo lokalne z więcej niż 8 gmin z obszaru LSR

2 pkt – publikacja promuje dziedzictwo lokalne z obszaru od 6 do 8 gmin należących do LGD

1 pkt – publikacja promuje dziedzictwo lokalne z obszaru od 3 do 5 gmin należących do LGD

0 pkt - publikacja promuje dziedzictwo lokalne z obszaru mniej niż 3 gmin należących do LGD

 

 6. Innowacyjność projektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych. Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

 

Ocena punktowa:

Operacja zakłada realizację działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia

1 pkt – tak

0 pkt – nie.

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

WARSZTATY/SZKOLENIA

(kryteria oceny i wyboru wniosków dotyczące warsztatów/szkoleń)

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono siedem kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 13 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 7.

 

1. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 5 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

 

2 pkt – okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 5 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie

0 pkt - termin realizacji operacji jest dłuższy niż 5 miesięcy

 

2. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne.

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

 

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

3. Wielkość wsparcia

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których wielkość wsparcie nie przekracza kwoty 13.000 zł.

 

Ocena punktowa:

 

2 pkt – wnioskowana kwota wsparcia operacji nie przekracza 13.000 zł

0 pkt - wnioskowana kwota wsparcia operacji przekracza 13.000 zł.

 

4. Promocja dziedzictwa lokalnego z większego obszaru LSR

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których przewidziano wykorzystanie dziedzictwa lokalnego z większego obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

 

2 pkt – warsztaty/szkolenia wykorzystują dziedzictwo lokalne z więcej niż 3 gmin z obszaru LSR

1 pkt – warsztaty/szkolenia wykorzystują dziedzictwo lokalne z obszaru 2 lub 3 gmin należących do LGD

0 pkt – warsztaty/szkolenia wykorzystują dziedzictwo lokalne z obszaru 1 gminy należącej do LGD

 

5. Inicjatywa oddolna

 

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których przewidziano przygotowanie inicjatywy przez społeczność lokalną.

 

Ocena punktowa:

 

2 pkt – Inicjatywa została przygotowana przez lokalną społeczność – wnioskodawca udokumentował przygotowanie takiej inicjatywy przez lokalną społeczność

0 pkt – inicjatywa nie była przygotowana z udziałem lokalnej społeczności

 

6. Udział twórców lokalnych z obszaru LSR

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których przewidziano udział twórców lokalnych działających na obszarze LSR

 

Ocena punktowa:

 

2 pkt – w operacji weźmie udział co najmniej 1 twórca lokalnych działający na obszarze LSR

0 – nie przewiduje się udziału twórców lokalnych działających na obszarze LSR.

 

6. Innowacyjność projektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych. Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

 

Ocena punktowa:

Operacja zakłada realizację działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia

1 pkt – tak

0 pkt – nie.

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:799069

Wizyty z ostatnich 30 dni:8351

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1838

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij