<? echo meta(3); ?>

Kryteria wyboru

 

UWAGA: Kryteria zostały zmienione i obowiązują od 17 marca 2020 r.

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono dziewięć kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 12 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru wniosku wynosi 6.

 

Kryteria wyboru operacji:

 

1. Nowe miejsca pracy

Opis: Kryterium premiuje projekty, w wyniku których powstanie więcej niż jedno miejsce pracy.

 

Ocena punktowa:

1 pkt – w wyniku operacji powstaną co najmniej 2 miejsca pracy (pełne etaty)

0 pkt – 1 miejsce pracy

 

2. Status Wnioskodawcy

Opis: Kryterium preferuje jako wnioskodawców osoby bezrobotne.

 

Ocena punktowa:

1 pkt - Wnioskodawca jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy;

0 pkt – pozostali

 

3. Bezrobotni z grup defaworyzowanych określonych w LSR

Opis: Wnioskodawca należy do grupy osób defaworyzowanych wskazanej w LSR, tj. długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) lub bezrobotnych do 30 roku życia lub bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

 

Ocena punktowa:

1 pkt – Tak, Wnioskodawca należy do grupy osób defaworyzowanych

0 pkt – Nie, Wnioskodawca nie należy do grupy osób defaworyzowanych

 

 

4. Rodzaj preferowanej działalności

Opis: Kryterium preferuje rodzaj działalności wskazany w diagnozie LSR. Punkty będą przyznawane w przypadku, jeśli we wniosku wnioskodawca wykazał, że dominującą działalnością gospodarczą będą usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo lub inne usługi stanowiące ofertę dla turystów) lub przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa bazujące na lokalnych zasobach. Dominująca działalność to taka, która jest wykazana we wniosku jako działalność główna (kod PKD) i z niej wnioskodawca wykazał w biznesplanie większość przychodów w skali roku.

 

Ocena punktowa:

Główną lub przeważającą działanością są:

1 pkt – usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla turystów) lub  przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa bazujące na lokalnych zasobach

0 pkt – pozostałe

 

5. Wskaźnik przedsiębiorczości na obszarze gminy

Opis: Kryterium preferuje operacje z obszarów gmin gdzie jest niższe nasycenie przedsiębiorczością, aby tworzyć warunki do powstania nowych miejsc pracy.

 

Ocena punktowa:

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców według stanu na koniec 2014 r. na obszarze gminy gdzie wnioskodawca ma stałe miejsce zamieszkania jest mniejsza od średniej na obszarze LSR:

2 pkt – o 10 jednostek (i więcej)

1 pkt - o 5 jednostek (i więcej do 9 jednostek)

0 pkt – poniżej 5 jednostek, jest równa lub wyższa od średniej dla obszaru LSR

 

Informujemy, że w tym kryterium przyznając punkty będą brane pod uwagę następujące dane pochodzące ze statystyk GUS za 2014 r.: 

- średni wskaźnik liczby przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców na całym obszarze LSR (11 gmin): 71

- wskaźnik liczby przedsiębiorstw przypadający na daną gminę: Baranów - 45; Janowiec - 80; Kazimierz Dolny - 104; Końskowola - 66; Kurów - 85; Markuszów - 57; Nałęczów - 92; Puławy (gmina wiejska) - 64; Wąwolnica - 63; Wojciechów - 56 i Żyrzyn - 50.

 

 

6. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie:

2 pkt – tak

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

 

7. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne.

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

1 pkt – tak

0 pkt – nie

 

8. Stały meldunek na obszarze LSR

Opis: Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy na dzień złożenia wniosku mają stały meldunek na obszarze LSR dłużej niż 12 miesięcy.

 

Ocena punktowa:

Z zaświadczenia właściwego urzędu gminy, które Wnioskodawca załączy do wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zameldowany na obszarze LSR powyżej 12 miesięcy

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

9. Wsparcie na rynku pracy młodych przedsiębiorczych osób

Opis: Kryterium preferuje wnioskodawców do 35 roku życia.

 

Ocena punktowa:

1 pkt - Wnioskodawca w wieku do 35 roku życia:

0 pkt – nie

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o mijscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:1296175

Wizyty z ostatnich 30 dni:13289

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3097

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij